Skoči na glavno vsebino

Nadarjeni učenci

ODKRIVANJE IN  DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne intelektualne sposobnosti  ali visoko nadpovprečne učne rezultate na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem, v skladu z 11. členom Zakona o osnovni šoli, zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje, tako da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jih spodbuja k vključitvi v dodatni pouk ter druge oblike skupinskega dela.

V  osnovni šoli sledimo konceptu Odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, februarja 1999.

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

  1. Evidentiranje nadarjenih učencev

Evidentiranje nadarjenih učencev poteka najbolj zgodaj ob koncu 6. razreda (ali kasneje), na osnovi učiteljevega poznavanja učencev in njegovega pisnega mnenja. Sledi seznanitev staršev z nadaljnjimi postopki in soglasja za izvedbo postopka identifikacije. Evidentirane nadarjene učence potrdi oddelčni učiteljski zbor na redni seji ali ocenjevalni konferenci, načeloma ob koncu šolskega leta.

  1. Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija nadarjenih učencev se izvaja najbolj zgodaj v 6. razredu (ali kasneje).

Vključuje tri kriterije:

  • ocenjevalne lestvice nadarjenosti (izpolnjujejo učitelji, ki učenca poučujejo);
  • test intelektualnih sposobnosti in
  • test ustvarjalnosti (testiranje izvede zunanji psiholog na šoli).

Učenec je identificiran kot nadarjen učenec, če po enem kriteriju dosega  visoko nadpovprečen rezultat (90% -100%).

Ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega, potrdi oddelčni učiteljski zbor.

  1. Seznanitev staršev

Svetovalna služba pisno seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi soglasje za nadaljnje delo z otrokom.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Delo z nadarjenimi učenci poteka na osnovi individualiziranega programa dela, ki ga razrednik/svetovalna služba, v sodelovanju z učitelji, pripravi za vsakega nadarjenega učenca. Pri tem sodelujejo tudi starši in učenec.

Delo z nadarjenimi učenci lahko poteka na več načinov:

  • kot prilagoditev vzgojno-izobraževalnega dela v okviru pouka (notranja diferenciacija);
  • v obliki raznih dejavnosti, pri katerih učenec sodeluje (dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, tekmovanja, tabori, tematske delavnice, ogledi in obiski).

 

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost