Skoči na glavno vsebino

Priloga k Pravilom šolskega reda po modelu B

Priloga k Pravilom šolskega reda
SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI TER UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 v ŠOLI GRAČIŠČE
Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela po MODELU B od 1. 9. 2020 do preklica

VSTOP V ŠOLO
V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci.
Učenci vseh razredov se zbirajo na zbirnih točkah na šolskem dvorišču od 8.00 do 8.20.
Učence 1. razreda v šolo in iz nje spremljajo starši. Otroka predajo učitelju na določenem zbirnem mestu pred šolo.
V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda. Vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del.
Vstop v šolo je mogoč od 8.00 do 8.20 (prihod z avtobusom). Učenci vstopajo v šolo ob spremstvu učitelja, ki ima z njimi pouk prvo šolsko uro.
V primeru slabega vremena učence usmerja učitelj ali delavec preko javnih del ter sprejme učitelj v matični učilnici.
Jutranje varstvo se prične ob 6.20 v učilnici PRIT1. Pred glavnim vhodom šole učence sprejme dežurni učitelj.
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.
Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na mizah ob vhodu.
Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.
Šola je v času pouka zaklenjena.

GIBANJE UČENCEV PO ŠOLI
Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj.
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore.

ORGANIZACIJA IN POTEK POUKA
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Gračišče izvaja po obveznem in razširjenem programu in urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
Učenci v učilnicah sedijo na zato določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo.
Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. V pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.
Učenci šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učiteljica.
Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk poteka na prostem, v neposredni okolici šole. Učitelj mora izbrati uro, ko moč sonca ni največja.
Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v eni učilnici brez mešanja učencev med skupinami.
Pouk športa poteka v telovadnici brez mešanja skupin iz različnih razredov ali na prostem.
Vodi se natančna evidenca udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah.
Natančno evidenco učencev se vodi tudi pri izvajanju vseh dejavnostih razširjenega programa.
Individualna in skupinska pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
Medvrstniška pomoč se izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo.
Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji.
Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli ob ustrezni ločenosti skupin učencev.
Pri udeležbi na različnih dogodkih nas se učenci različnih razredov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja.

HIGIENSKI UKREPI ŠOLE
Razredniki bodo na uvodnih urah učence seznanjali z vsemi zaščitnimi ukrepi: higieno kašlja, rednim in sprotnim temeljitim umivanjem rok in uporabo brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanjem varnostne razdalje med učenci.
Na šoli so pripravljeni oziroma označeni koridorji prehodov, po hodnikih, ki jih bodo morali učenci upoštevati.
Učilnice bomo večkrat dnevno prezračevali, v času lepega vremena bodo lahko tudi ves čas odprte.
Učenci si ne izmenjujejo šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov, si jih ne izposojajo oz. če jih, jih pred uporabo temeljito razkužijo.
Ves čas bo na hodnikih dežuren informator.
Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri učencu prepozna znake in simptome korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v kabinet mobilne službe ob zbornici in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki pridejo po učenca v šolo.
Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19.
Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemi reiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.
V primeru potrjen okužbe SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili innavodili Območne enote nacionalnega inštituta za javno zdravje.

DRUGI UKREPI
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20. Izjemoma in po predhodnem dogovoru tudi za učence do 5. razreda.
Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju in zaključijo pouk 6. šolsko uro odhajajo domov s prvim avtobusom. Sedmo šolsko uro ostajajo na šoli samo učenci, ki imajo izbirni premet, ID, DP, DD.
Ob prevzemu otroka iz OPB starši počakate pred glavnim vhodom šole in svoj prihod sporočite na šolski mobilni telefon. Ob lepem vremenu otroka prevzamete na malem igrišču.
Knjižničar v knjižnici opravlja tekoča dela in upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Izposoja je možna po urniku.

ŠOLSKI ODMORI
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici.
V namen, da se prepreči mešanje učencev med skupinami bomo pripravili urnik preživljanja aktivnega odmora.
Glavni odmor, namenjen malici, bodo vsi učenci preživeli v učilnici. Z njimi bo učitelj, ki je imel 1. šolsko uro pouk.

ORGANIZACIJA MALICE IN KOSILA
Malico, ki je pripravljena enoporcijsko, pripravijo kuharice. Vsi učenci malicajo v svoji matični učilnici od 9.05 do 9.25.
Kosilo je organizirano samo za prijavljene učence.
Na kosilo bodo učenci odhajali po za to posebej pripravljenem razporedu in v skladu z navodili, ki jih bo pripravila vodja šolske prehrane posebej za ta namen.

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali prek računalniške oz. videopovezave. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije eAsistent, kot po elektronski pošti.

GIBANJE STARŠEV IN ZUNANJIH OBISKOVALCEV
V šolo se vstopa le po predhodni telefonski najavi v tajništvo šole in po dogovoru z določen službo na šoli.
Ob prihodu so dolžni upoštevati vsa higienska priporočila (razkuževanje rok, nošenje maske), prav tako pa so se dolžni evidentirati.
Uporaba notranjega prehoda med vrtcem in šolo je prepovedana.
Vstop v šolo brez predhodne telefonske najave ni dovoljen.
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.

(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost